ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг в редакції від 05.02.2023 року

Фізична особа-підприємець Дані ОЛЕНИ (реєстраційний номер облікової картки платника податків іпн ) (надалі – Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – Замовник) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.

1. Визначення понять та їх тлумачення

Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:Публічний договір – цей правочин між Виконавцем та Замовником про надання послуг останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Замовників, з моменту акцептування публічної оферти Замовником (надалі – Договір).Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться в публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.Акцепт – надання Замовником повної та безумовної відповіді Виконавцю на пропозицію укласти договір про надання послуг з Виконавцем.Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також набір комп’ютерних програм, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: адрес сайту Тариф – вартість певного обсягу послуг, що надається Виконавцем Замовнику, протягом певного строку.Платформа – сукупність інформації, текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також набір комп’ютерних програм, що містяться в інформаційній системі з метою проведення з їх використанням навчання, та розміщуються за адресою: адрес сайту на якій платформі буде розміщене навчання Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.


2. Акцептування пропозиції

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт Замовник також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.Здійснюючи використання Сайту, особа погоджуєтеся бути зобов'язаною цим Договором.У випадку, якщо будь-яка особа не погоджується з цим Договором, вона зобов’язана негайно припинити використання Сайту.2.4. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Замовника.2.6. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.2.7. Якщо Замовник здійснює оплату послуг Виконавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Замовник погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.


3. Предмет договору

Виконавець надає Замовнику послугу, яка полягає у наданні доступу до інформації та сервісів, розміщених на Сайті, у порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник приймає та оплачує її.Перелік та детальний опис послуг та тарифів, розміщується на Сайті.


4. Вартість послуг та порядок розрахунків

Актуальні ціни (тарифи) на послуги Виконавця розміщуються на Сайті.Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі, шляхом здійснення оплати за допомогою платіжних інструментів, доступних на Сайті.Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом сплати вартості обраного тарифу .


5. Порядок надання послуг

Надання Виконавцем послуги включає надання доступу до матеріалів та сервісів Виконавця, розміщених на Платформі, зокрема до записів уроків, майстер-класів, а також доступ до чату в мобільному застосунку Telegram тощо, на умовах вказаних на Сайті.Погоджуючись з цим Договором, Замовник тим самим надає згоду Виконавцю на створення для Замовника облікового запису на Платформі, за допомогою якого здійснюватиметься надання послуг, передбачених цим Договором. Виконавець надає доступ Замовнику до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, не пізніше, ніж о 19 годині 00 хвилин дня з якого починається надання Виконавцем послуг. З моменту надання Виконавцем доступу Замовнику до матеріалів та сервісів Сайту послуга вважається наданою в повному обсязі.Якщо Замовник не отримав доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: почта проекту Доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, припиняється після закінчення строку, вказаного на Сайті. Такий строк доступу до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, може відрізнятися в межах різних тарифів. У випадку, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця в межах обраного тарифу, зокрема не переглянув запис уроку, не долучився до чату в мобільному застосунку Telegram, сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк.У випадку, якщо послуга надається Виконавцем у конкретний час, вказаний на Сайті, а Замовник не скористався цією послугою у вказаний час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів.Зміна тарифного плану після початку надання Виконавцем послуг не допускається.


6. Права та обов’язки Сторін

Замовник має право:Отримувати послуги, передбачені цим Договором.Вимагати надання якісних послуг.Протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання доступу до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, відмовитися від послуг Виконавця, якщо такі послуги не виправдали очікування, повідомивши про це на адресу електронної пошти почта проекту В такому випадку, кошти сплачені за послугу повертаються в повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення.Розірвати цей Договір в односторонньому порядку. Після закінчення строку, вказаного в пункті 6.1.3 цього. Гроші, сплачені за послугу Виконавця відповідно до обраного тарифу не повертаються. За результатами проходження курсу, за умови успішного складання іспиту отримати сертифікат.Замовник зобов’язаний:Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.Належним чином виконувати усі умови цього Договору.Використовувати технічні можливості Сайту та (або) Платформи виключно в законних цілях.Не вчиняти будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту та (або) Платформи.Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) Платформі та (або) для взаємодії з Сайтом та (або) Платформою.Використовувати усі матеріали та сервіси, надані Замовнику, виключно в особистих цілях та не передавати доступ третім особам.На Сайті та (або) Платформі та (або) чаті в мобільному застосунку Telegram забороняється:розміщувати інформації, яка може призвести до розпалювання релігійної, міжнаціональної, расової ворожнечі;завдавати шкоди честі та гідності інших осіб.використовувати нецензурні висловлювання.розміщувати інформаційний спам.розміщувати матеріали та (або) інформацію, що порушує права інтелектуальної власності інших осіб.розміщувати інформацію рекламного характеру.Ознайомитися із змінами та доповненнями до цих Правил.Виконавець має право:Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за два дні.В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті та (або) Платформі без попереднього попередження Замовника.Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого удосконалення функціоналу Сайту.Тимчасово призупинити доступ Замовників до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок в роботі Сайту з метою відновлення його працездатності.В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Замовник порушує умови цього Договору.Виконавець зобов’язаний:Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.Не розголошувати третім особам персональні дані Замовника, які стали відомі Виконавцю в процесі надання послуг.Видати Замовнику сертифікат за умови проходження Замовником повного курсу відповідно до тарифу та успішного складання Замовником іспиту.


7. Інтелектуальна власність

Уся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, захищаються правом інтелектуальної власності.Жодні права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результаті використання Сайту або укладення цього Договору.


8. Відповідальність

За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника.Замовник приймає на себе відповідальність за використання або не використання отриманої в процесі надання послуг інформації.


9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).9.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту. 9.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.9.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання. 9.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.


10. Порядок вирішення спорів та право, що застосовується

Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.Замовник має право направити Виконавцю претензію на електронну пошту: почта проекту Строк розгляду претензії складає 30 днів. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.До цього Договору, в тому числі для його тлумачення, застосовується чинне законодавство України без приведення в дію норм колізійного права.


11. Інші положення

У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.Акцептуючи цей Договір, Замовник також погоджується з Політикою конфіденційності.Замовник надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Виконавця.Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.Якщо Замовник здійснює оплату послуг Виконавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Замовник погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.